Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy.

MZZ „Kadra" Górnictwo w piśmie z 25 stycznia br. po raz kolejny wystąpił do Zarządu Kompanii Węglowej z wnioskiem o podjęcie rozmów ze stroną związkową w temacie ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy obowiązujących w KW S.A. do nazewnictwa respektowanego przez ZUS.

Kadra wielokrotnie, począwszy od 2010 roku zwracała uwagę na nieścisłości w nazewnictwie stanowisk wymienionych w obowiązującym Taryfikatorze

Kwalifikacyjnym (zał. nr 1 do Porozumienia z 20 stycznia 2004 r.), wykazanych także w Słowniku stanowisk pracy w KW S.A. a Zarządzeniem nr 9 Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, na podstawie którego to zarządzenia ZUS przyznaje emerytury górnicze.

Brak tej zgodności niejednokrotnie skutkował trudnościamiw uzyskaniu uprawnień emerytalnych i przyznaniu emerytur przez ZUS pracownikom zatrudnionym na tych stanowiskach. W przywołanym piśmie Kadra domaga się także weryfikacji przez Zarząd poleceń dotyczących ilości zjazdów pracowników zatrudnionych pod ziemią w niepełnym wymiarze czasu zawartych w Zarządzeniu ZP/7/2014 uważając je za krańcowy przejaw braku zaufania do kadry zarządzającej kopalniami.