Służba wojskowa a emerytura górnicza

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 3.08.2016 r., sygn. akt I UK 283/15; wyrok
z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt: IUK 513/16.
Dotyczy możliwości wliczania okresu zasadniczej
służby wojskowej do okresu od którego uzależnione
jest nabycie prawa do emerytury górniczej.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony w swoim pierwotnym brzmieniu
przewidywała w art. 108, że czas odbywania zasadniczej lub okresowej
służby wojskowej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia
w zakresie wszelkich uprawnień związanych z tym zatrudnieniem,
jeżeli po odbyciu tej służby podjął on zatrudnienie w tym samym zakładzie
pracy, w którym był zatrudniony przed powołaniem do służby.
Bazując na brzmieniu tego artykułu Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli
pracownik bezpośrednio przed powołaniem do wojska wykonywał pracę pod
ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, i po jej odbyciu wrócił do tego
samego pracodawcy, i został zatrudniony na stanowisku z którym wiąże
się praca pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, to wówczas okres
służby wojskowej jest traktowany tak samo jak praca wykonywana pod ziemią
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, np. w zakresie nabycia prawa
do emerytury bez względu na wiek. Analogicznie w sytuacji gdy pracownik
bezpośrednio przed powołaniem do wojska wykonywał pracę górniczą i po jej
odbyciu wrócił do tego samego pracodawcy na stanowisko na którym
wykonywana jest praca górnicza, to okres służby wojskowej jest zaliczany
do okresu pracy górniczej od którego uzależnione jest przyznanie emerytury
górniczej ze względu na wiek.
Powyższe dotyczy okresu od którego uzależnione jest nabycie prawa
do emerytury górniczej. Natomiast przy obliczaniu wysokości emerytury każdy
okres zasadniczej służby wojskowej jest traktowany jak okres składkowy
i przeliczany wskaźnikiem 1,3.
Należy nadmienić, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony była
wielokrotnie nowelizowana. Zmieniała się również treść wskazanego na wstępie
przepisu oznaczonego początkowo jako art. 108. W związku z tym, czy istnieje
możliwość zaliczenia wojska do okresu od którego zależy przyznanie prawa
do emerytury górniczej będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy,
bo co do zasady obecnie okres zasadniczej służby wojskowej nie jest wliczany
do okresu od którego zależy nabycie prawa do emerytury górniczej.

Podsumowanie !
Sąd Najwyższy swoją decyzją rozstrzygnął problem na korzyść skarżącego
i podzielił jego zarzuty straty materialnej związanej z niezaliczeniem
zasadniczej służby wojskowej do okresu od którego uzależnione jest nabycie
praw do emerytury górniczej.
Jednakże :
- sąd powszechny nie jest związany wydanymi przez SN uchwałami, nie należy
do obowiązków SN stanowienie prawa, a jedynie rozstrzyganie kwestii
prawnych ,
- nie działa w naszym prawie precedens de iure czyli zasada wg której
są przestrzegane w sprawach przyszłych, wyroki wydane w sprawach
zakończonych ,
- działa natomiast precedens de facto czyli zasada wg której wyroki wydane
w sprawach zakończonych mogą mieć wpływ na decyzje wydawane przez sądy
w przyszłości ,
W związku z powyższym sprawa której dotyczy przytoczone orzeczenie SN,
wróci do sądu apelacyjnego, celem rozpatrzenia poglądu SN które jednak
nie musi zostać uwzględnione . Po tym fakcie pozostaje już tylko wniosek
do SN o kasację wyroku sądu apelacyjnego ( SN dokonuje tego tylko
w wyjątkowych przypadkach) .
Jeżeli nawet wyrok sądu apelacyjnego zostanie wydany korzystnie
dla skarżącego w omawianej wyżej sprawie, a ZUS nie wprowadzi go w życie
swoimi rozporządzeniami, to i tak każdy kto zwróci się do tego urzędu
z wnioskiem o zaliczenie służby wojskowej do okresu uprawniającego nabycie
emerytury górniczej, to i tak może otrzymać decyzję odmowną i wtedy
pozostaje już tylko założenie własnej sprawy sądowej .


Wszystkich członków Związku Zawodowego
„Kadra” którzy mają problem z zaliczeniem
przez ZUS służby wojskowej zapraszamy
do naszego biura gdzie udzielimy porady
i ukierunkujemy dalszy sposób postępowania
wobec ZUS .